Tính thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam như thế nào?

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của một cá nhân cư trú tại Việt Nam được xác định như sau:

Đầu tiên, người nộp thuế có thể được khấu trừ dựa trên hoàn cảnh gia đình cho bản thân người đó được thực hiện từ tháng 1 hoặc từ tháng mà người đó đến Việt Nam đến tháng khi hợp đồng lao động chấm dứt và người đó rời khỏi Việt Nam trong một năm tính thuế. Khấu trừ cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng / tháng, tương đương 108 triệu đồng / năm.

Thứ hai, trong một năm, nếu người nộp thuế có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên, năm tính thuế là năm dương lịch. Nếu người đó có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày trong một năm dương lịch nhưng thời gian người đó có mặt ở Việt Nam là từ 183 ngày trở lên nếu tính trong 12 tháng liên tiếp kể từ ngày đầu tiên có mặt ở Việt Nam, kỳ tính thuế đầu tiên là 12 ngày tháng kể từ ngày đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Từ năm thứ hai trở đi, năm tính thuế sẽ là năm dương lịch.

Ví dụ như một người Ấn Độ đến Việt Nam lần đầu tiên làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Người này được tính là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

Tính thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam như thế nào?
Tính thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam như thế nào?

Theo hợp đồng lao động, người đó được hưởng mức lương hàng tháng là 35 triệu đồng. Người này không đăng ký các khoản khấu trừ dựa trên hoàn cảnh gia đình cho người phụ thuộc của mình cũng như không phải trả bất kỳ phí bảo hiểm nào hoặc đóng góp từ thiện, nhân đạo hoặc học.

Trong trường hợp này, năm tính thuế đầu tiên sẽ được tính từ ngày 1 tháng 6 năm 2014 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015:

– Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế đầu tiên:

35 triệu đồng x 12 tháng = 420 triệu đồng

– Khấu trừ theo hoàn cảnh gia đình: 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế: 420 triệu đồng – 108 triệu đồng = 312 triệu đồng

– Theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm tính thuế đầu tiên: 60 triệu đồng x 5% + (120 triệu đồng – 60 triệu đồng) x 10% + (216 triệu đồng – 120 đồng triệu) x 15% + (312 triệu đồng – 216 triệu đồng) x 20% = 42,6 triệu đồng

Năm tính thuế thứ hai (từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015):

– Thu nhập chịu thuế năm 2015:

35 triệu đồng x 12 tháng = 420 triệu đồng

– Khấu trừ theo hoàn cảnh gia đình: 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế năm 2015: 42,6 triệu đồng

Tuy nhiên, vì thuế trong 5 tháng đầu tiên (tháng 1 năm 2015 đến tháng 5 năm 2015) của năm tính thuế thứ hai đã được nộp trong năm tính thuế đầu tiên, số tiền được tính ngẫu nhiên được khấu trừ là: (42,6 triệu đồng / 12 tháng) x 5 tháng = 17,75 triệu đồng

– Số thuế thu nhập cá nhân còn lại phải nộp trong năm 2015:

42,6 triệu đồng – 17,75 triệu đồng = 24,85 triệu đồng

Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp: 67,45 triệu đồng.