Thuế xuất nhập khẩu khác nhau với các loại hàng hóa như thế nào?

Hầu hết các loại hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu qua biên giới Việt Nam, hoặc đi qua giữa thị trường nội địa và khu phi thuế quan, đều phải chịu thuế xuất nhập khẩu.

Các ngoại lệ cho điều này bao gồm hàng hóa quá cảnh, hàng hóa xuất khẩu từ khu vực phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu vực phi thuế quan chỉ để sử dụng trong khu vực phi thuế quan và hàng hóa chuyển từ khu vực phi thuế quan này sang khu vực phi thuế quan khác.

Hầu hết hàng hóa và dịch vụ đang được xuất khẩu đều được miễn thuế. Thuế xuất khẩu (từ 0% đến 45% và được tính theo giá tự do (FOB)) chỉ được tính cho một số mặt hàng, chủ yếu là tài nguyên thiên nhiên như khoáng sản, lâm sản và kim loại phế liệu.

Các loại hàng hóa tiêu dùng, đặc biệt là hàng xa xỉ, chịu thuế nhập khẩu cao, trong khi máy móc, thiết bị, vật liệu và vật tư cần thiết cho sản xuất, đặc biệt là những mặt hàng không được sản xuất trong nước, được hưởng mức thuế nhập khẩu thấp hơn, hoặc thậm chí là thuế suất 0%.

Các loại hàng hóa tiêu dùng chịu thuế nhập khẩu cao

Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm mức giá ưu đãi, mức giá ưu đãi đặc biệt và mức giá tiêu chuẩn tùy thuộc vào nguồn gốc của hàng hóa.

Khai báo xuất nhập khẩu được yêu cầu khi đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan. Thuế xuất khẩu phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Đối với hàng hóa nhập khẩu, thuế nhập khẩu phải được thanh toán trước khi nhận hàng tiêu dùng.

Tùy thuộc vào điều kiện thương mại, Việt Nam áp đặt một số loại thuế khác nhau đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Để tìm hiểu cụ thể thuế suất cho một loại hàng hóa nào đó, bạn nên tra cứu thông tin trên trang web của Hải quan Việt Nam.