Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp có cần nêu rõ ngành nghề kinh doanh?

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh đều thắc mắc rằng tên doanh nghiệp có cần theo ngành nghề kinh doanh hay không. Việc này đã được quy định tại các Điều 38,39,40,42 của Luật Doanh nghiệp và Chương III Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ nội dung về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, các văn bản hiện hành không quy định doanh nghiệp chỉ được sử dụng ngành, nghề kinh doanh để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp khi doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành, nghề đó.

Tên doanh nghiệp

Việc ghi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã được quy định cụ thể rằng, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (Theo quy định của Tổng cục Thống kê) để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn, thì doanh nghiệp sẽ phải lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. Sau khi chọn lựa xong sẽ phải ghi rõ chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng bắt buộc phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn.

Ngoài ra, mọi thẩm quyền giải quyết các công việc liên quan đến đăng ký kinh doanh sẽ do Sở kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn xử lý. Cụ thể, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.