Quy trình quản lý nợ thuế xuất nhập khẩu

Quy trình quản lý nợ thuế xuất nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ về Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

Quy trình quản lý nợ thuế xuất nhập khẩu

Trong đó quy định rõ việc phân loại và theo dõi nợ đối với các nhóm: nhóm nợ khó thu; nhóm nợ chờ xử lý; nhóm nợ có khả năng thu.

Các nhóm nợ cũng được chia rõ thành các loại hình nợ khác nhau tuỳ thuộc vào tính chất, riêng đối với khoản nợ khó thu được chia thành 5 nhóm, gồm:

+ Nợ của người nộp thuế đã giải thể gồm: số tiền nợ của người nộp thuế đã có quyết định giải thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng người nộp thuế chưa thanh toán nợ theo quy định. Trong trường hợp đã giải thể nhưng chưa ra quyết định thì không phân loại vào nhóm này.

+ Nợ của người nộp thuế đã bị tuyên bố phá sản gồm: số tiền nợ của người nộp thuế đã có quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người nộp thuế đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt. Khi chưa có quyết định tuyên bố phá sản thì không phân loại vào nhóm này.

+ Nợ của người nộp thuế kinh doanh nội địa hoá linh kiện xe hai bánh gắn máy từ năm 2001, 2002

+ Nợ của người nộp thuế đã không còn hoạt động sản xuất kinh doanh tại điểm đăng ký kinh doanh, ngừng hay tạm ngừng hoạt động kinh doanh đã được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền.

+ Nợ khó thu khác bao gồm khoản tiền nợ quá hạn 90 ngày kể từ khi hết hạn thời hạn nộp thuế nhưng chưa quá 10 năm, không thuộc các trường hợp trên, cơ quan hải quan đã áp dụng mọi hình thức nhưng vẫn không thu hồi được tiền nợ.