Những mặt hàng nào được miễn thuế?

Một số mặt hàng phải chịu thuế suất rất cao, trong khi có những mặt hàng không phải chịu thuế (thuế suất=0%). Vậy các mặt hàng nào được miễn thuế?

Chỉ một số mặt hàng nhất định phải chịu thuế xuất khẩu. Thuế xuất khẩu dao động từ 0 đến 45 phần trăm. Nhiều hàng hóa cũng phải chịu thuế VAT. Ngoài ra, Luật SCT quy định rằng các nhà xuất khẩu mua hàng hóa chịu thuế SCT để xuất khẩu, nhưng thay vào đó bán sản phẩm trong nước, phải chịu trách nhiệm về SCT.

Thuế suất xuất khẩu áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu được chỉ định cho từng mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu. Từ năm 2017, bạn có thể tìm thấy các thông tin về thuế quan trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Bất cứ khi nào có cập nhật về thuế quan, bộ Tài chính sẽ ban hành các Thông tư mới sẽ thay thế hoặc bổ sung các thông tin trước đó. Thuế VAT đối với hàng hóa xuất khẩu là 0%.

Mặt hàng nào được miễn thuế?

Trong một số trường hợp nhất định, hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu được miễn thuế, bao gồm:

  • Hàng hóa tạm nhập để tái xuất hoặc tạm xuất để tái nhập;
  • Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho đối tác nước ngoài sau đó xuất khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài; quốc gia chế biến cho Việt Nam sau đó nhập lại theo hợp đồng gia công;
  • Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư hoặc dự án đầu tư được tài trợ bằng nguồn vốn ODA;
  • Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động xăng dầu;
  • Hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Trên đây là những mặt hàng được miễn thuế hoàn toàn khi nhập khẩu. Để biết chi tiết về từng loại hàng hóa, bạn có thể tra cứu thêm thông tin tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.