Một số thông tin cơ bản về nhập khẩu

Nhập khẩu bao gồm những giao dịch về hàng hóa và dịch vụ cho cư dân của khu vực tài phán (chẳng hạn như quốc gia) từ những người không cư trú. Sau đây là một số thông tin tham khảo cơ bản về nhập khẩu.

Nhập khẩu là hành động mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ một quốc gia khác hoặc thị trường khác ngoài sở hữu. Nhập khẩu rất quan trọng đối với nền kinh tế vì chúng cho phép một quốc gia cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ không tồn tại, khan hiếm, chi phí cao hoặc chất lượng thấp cho thị trường của mình với các sản phẩm từ các quốc gia khác.

Một phân định chung về nhập khẩu trong tài khoản quốc gia được đưa ra dưới đây:

Nhập khẩu hàng hóa: Nhập khẩu hàng hóa xảy ra khi có sự thay đổi quyền sở hữu từ người không cư trú sang người cư trú. Điều này không nhất thiết ngụ ý rằng hàng hóa trong câu hỏi vượt qua biên giới. Tuy nhiên, trong các trường hợp cụ thể, tài khoản quốc gia buộc phải thay đổi quyền sở hữu mặc dù về mặt pháp lý, không có thay đổi quyền sở hữu (ví dụ: cho thuê tài chính qua biên giới, giao hàng qua biên giới giữa các chi nhánh của cùng một doanh nghiệp, hàng hóa qua biên giới để xử lý đáng kể để đặt hàng hoặc sửa chữa). Ngoài ra hàng nhập lậu phải được đưa vào đo lường nhập khẩu.

Thông tin cơ bản về nhập khẩu

Nhập khẩu dịch vụ: Nhập khẩu dịch vụ bao gồm tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi người không cư trú cho cư dân. Trong tài khoản quốc gia, bất kỳ giao dịch mua trực tiếp nào của cư dân bên ngoài lãnh thổ kinh tế của một quốc gia đều được ghi nhận là nhập khẩu dịch vụ. Do đó, tất cả các chi tiêu của khách du lịch trong lãnh thổ kinh tế của một quốc gia khác được coi là một phần của nhập khẩu dịch vụ. Ngoài ra nhập khẩu dịch vụ phải bao gồm cả dòng chảy quốc tế của các dịch vụ bất hợp pháp.

Nhập khẩu đóng vai trò quan trọng với mỗi quốc gia. Mỗi loại hàng hóa nhập khẩu vào một nước sẽ chịu mức thuế nhất định tùy thuộc vào quy định của quốc gia đó.