kiểm tra giám sát

Cần tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động xuất nhập khẩu

Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay của Văn phòng Chính Phủ giao phó chính là cải cách toàn diện công tác quản lý đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu  mà các Bộ quản lý chuyên ngành cần phải nghiêm túc thực hiện trong năm 2017.

hoạt động xuất nhập khẩu

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, cơ quan cần tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp liên quan tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ và Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu. Trọng tâm là hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật được giao tại Nghị quyết số 19 và Quyết định số 2026/QĐ-TTg trong năm 2017.

Đối với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tập trung rà soát các mặt hàng cụ thể để thống nhất danh mục hàng hoá phải kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch.

Bộ Khoa học và Công nghệ phải nhanh chóng trình Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính trao đổi thống nhất về cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý về bình chữa cháy nhập khẩu và kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định để phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Bộ Tài chính với Bộ Công Thương cần phối hợp để chỉ đạo các cơ quan hải quan cho phép doanh nghiệp được nộp kết quả kiểm tra, giám định chuyên ngành về hiệu suất năng lượng thông quan với các vấn đề về nhập khẩu hàng hoá thuộc danh mục phải kiểm tra hiệu suất năng lượng.