Cách tính thuế nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hoá

Mỗi loại hàng hoá khi nhập khẩu hay xuất khẩu vào Việt Nam đều phải chịu một mức nhất định. Cách tính thuế nhập khẩu và xuất khẩu ra sao?

Số thuế nhập khẩu, hay thuế phải nộp bằng với đơn vị khối lượng của từng mặt hàng thực tế nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Khối lượng này được ghi trong tờ khai hải quan và được nhân với giá tính thuế và thuế suất của từng mặt hàng, được ghi trong biểu thuế tại thời điểm tính thuế.

Các phương pháp tính thuế được quy định cụ thể như sau:

Thuế phải nộp được tính bằng khối lượng thực tế của hàng hoá nhập khẩu hoặc xuất khẩu nhân với giá tính thuế và nhân với thuế suất tại thời điểm hiện tại. Công thức tính thuế như sau:

Thuế phải nộp  =  đơn vị khối lượng của từng mặt hàng thực tế nhập khẩu hoặc xuất khẩu  x  giá tính thuế  x  thuế suất của từng mặt hàng tại thời điểm tính toán

Cách tính thuế nhập/xuất khẩu hàng hóa như thế nào?
Cách tính thuế nhập/xuất khẩu hàng hóa như thế nào?

Đối với các mặt hàng hàng hóa chịu thuế tuyệt đối, cách tính thuế mà bạn cần nộp hơi khác với phương pháp tính thuế thông thường: bằng tích của khối lượng hàng hoá thực tế nhân với thuế suất tuyệt đối được cung cấp cho một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế. Công thức tính thuế đó là:

Thuế phải nộp  =  khối lượng đơn vị của từng mặt hàng thực tế nhập / xuất khẩu  x  thuế suất tuyệt đối.

Trên đây là cách tính thuế khi nhập khẩu hoặc xuất khẩu các mặt hàng vào Việt Nam. Để biết các thông tin chi tiết hơn, bạn có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để biết rõ hơn.